KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1 Administratorem Pana/i danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej z siedzibą w Gnieźnie przy os. Orła Białego 20, reprezentowany przez Dyrektora, zwany dalej Administratorem danych;

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pana/i skontaktować pod numerem telefonu 61 425 57 86, e-mail: ido@caritas.gniezno.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Pana/i dane osobowe i dziecka będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu określonym w ustawie Prawo oświatowe (oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych) i ustawie o systemie informacji oświatowej.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty z którymi przedszkole współpracuje w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/i dane osobowe i dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6. Pana/i dane osobowe i dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania celów ustawowych i statutowych.

7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– prawo do wniesienia sprzeciwu.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do:
– zawarcia umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem w przedszkolu
– realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego.

9. W stosunku do Pana/i danych dziecka nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA


Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1 Administratorem Pana/i danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej z siedzibą w Gnieźnie przy os. Orła Białego 20, reprezentowany przez Dyrektora, zwany dalej Administratorem danych;

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pana/i skontaktować pod numerem telefonu 61 425 57 86, e-mail: ido@caritas.gniezno.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dziecka z przedszkola.

4. Pana/i dane osobowe (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nr telefonu) zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie osoby lub podmioty do tego upoważnione na mocy przepisów prawa.

6. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres edukacji dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „Orzełki” Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

8. Zgodnie z RODO przysługuje Pani prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– prawo do wniesienia sprzeciwu,

9. W stosunku do Pani danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.