„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”
                                            Janusz Korczak

Pedagogiem specjalnym w naszym przedszkolu jest mgr Beata Minta. Zadaniem pedagoga jest pogłębianie oraz uzupełnianie działań dydaktyczno- wychowawczych prowadzonych przez wychowawców w placówce, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci, prowadzenie działań diagnostycznych, określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy pedagogicznej, organizowanie różnych form pomocy pedagogicznej dla rodziców, dzieci oraz nauczycieli, współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, połączenie działań służących wspomaganiu rozwoju dzieci z deficytami rozwojowymi.
Pedagog prowadzi zajęcia, które mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka adekwatnie do jego potrzeb oraz poziomu funkcjonowania. Zajęcia prowadzone są w indywidualnym kontakcie z dzieckiem lub w małym zespole. Zajęcia te różnią się w zależności od rodzaju zaburzeń i potrzeb dziecka. Zawsze związane są ze stymulacją ogólnorozwojową, stymulacją rozwoju poznawczego, mowy, myślenia, percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, rozwijaniem sprawności manualnej i grafomotoryki.