Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon

Życzenia Bożonarodzeniowe

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: piątek, 21 grudzień 2018
Marta Knaź-Nowak

Zajęcia dydaktyczne w Grupie Złotej

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: czwartek, 24 listopad 2016
Marta Knaź-Nowak

15128615 682062568642037 679549812 n

Oferta

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: środa, 09 wrzesień 2015
Marta Knaź-Nowak

W ramach czesnego Przedszkole "Orzełki" oferuje zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową. Są to m.in.:
   • zajęcia dydaktyczne prowadzone według programu własnego „Pozwólmy Dzieciom Rozwinąć Skrzydła" napisanego przez nauczycielki naszego przedszkola, a zatwierdzonego przez metodyka wychowania przedszkolnego;
   • popołudniowe zajęcia plastyczne, techniczne, manualne;
   • zajęcia teatralne;
   • zajęcia umuzykalniające;
   • relaksacja;
   • nauka dobrych manier;
   • gimnastyka ogólnorozwojowa.
 Ponadto, zgodnie z profilem oferujemy szereg zajęć dodatkowych:
   • religia;
   • arteterapia;
   • integracja sensoryczna;
   • język angielski.
 Oprócz tego w ramach czesnego oferujemy:
   • udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom";
   • spacery i zabawy na świeżym powietrzu;
   • przesiewowe badania logopedyczne;
   • konsultacje z fizjoterapeutą;
   • konsultacje z psychologiem;
   • atrakcje takie jak: wycieczki, spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów;
   • obchodzenie urodzin i dni okolicznościowych (pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Bal Karnawałowy, Święto Wiosny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka i wiele innych).

     

STATUT

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: piątek, 23 maj 2014
Super User

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„ORZEŁKI"
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

ROZDZIAŁ PIERWSZY
INFORMACJE OGÓLNE
Art. 1.

1. Przedszkole nosi nazwę: „Niepubliczne Przedszkole Orzełki Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej".
2. Przedszkole „Orzełki" Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest placówką niepubliczną.
3. Niepubliczne Przedszkole „Orzełki" Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej , ma siedzibę w Gnieźnie, gm. Gniezno, na osiedlu Orła Białego 20.
4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej z siedzibą w Gnieźnie, gm. Gniezno, na osiedlu Orła Białego 20.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
6. Statut Przedszkola opracowany został na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572 ze zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
7. Przez pojęcie „rodzic" rozumie się także opiekunów prawnych.

ROZDZIAŁ DRUGI
INFORMACJE O PRZEDSZKOLU
Art. 2.

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy.
2. Istnieje możliwość – na wniosek dyrektora i za zgodą rodziców – ustalenia przerwy wakacyjnej i/lub świątecznej.
3. Przedszkole pracuje w godzinach 6.00 do 16.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
4. Istnieje możliwość wcześniejszego otwarcia bądź późniejszego zamknięcia placówki, na wniosek rodziców jeśli przedszkole dysponuje takim potencjałem.
5. Czas pracy Przedszkola wynosi 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 5 godzin przeznaczonych jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
6. W Przedszkolu przewiduje się 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek.

Art. 3.

1. Usługi świadczone przez Przedszkole są odpłatne.
2. Wysokość opłat za miesięczny pobyt dziecka w placówce określa organ prowadzący.
3. Czesne pobierane jest raz w miesiącu, na podstawie „Umowy o sprawowanie opieki w Przedszkolu Niepublicznym" zawartej pomiędzy kierownictwem Przedszkola a rodzicami.
4. Opłata za posiłki wliczona jest w cenę czesnego.
5. Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców z konieczności uiszczania pełnej kwoty czesnego z tytułu pobytu i wyżywienia dziecka w Przedszkolu.

Art. 4.

1. Działalność Przedszkola finansowana jest przez:
Prezydenta Miasta Gniezna, przyznającego dotacje w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa,
rodziców wychowanków Przedszkola, ewentualnych sponsorów, dotacji celowych

Art. 5.

1. Szczegółową organizację pracy Przedszkola w danym roku określa ramowy rozkład dnia, ustalany corocznie w sierpniu przez dyrektora.
2. Ramowy rozkład dnia zwiera zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, zajęcia dydaktyczne i dodatkowe a także uwzględnia oczekiwania rodziców.
3. Dzieci (na wniosek rodziców) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych odpłatnych, określonych w ofercie Przedszkola
4. Rodzaj zajęć dodatkowych odpłatnych, ich częstotliwość i forma organizacyjna muszą uwzględniać potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców.
5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci
6. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są co roku przez dyrektora.
7. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ TRZECI
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
Art. 6.

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, ze szczególnym uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W procesach dydaktyczno-wychowawczych przedszkole kieruje się wartościami chrześcijańskimi.
2. Przedszkole realizuje programy nauczania zatwierdzone przez MEN i autorskie programy wychowania przedszkolnego, sporządzone przez nauczycieli Przedszkola lub jednego z nich.
3. Główne cele Przedszkola to:
wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,
umożliwianie dzieciom poznania i podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki,
współpraca z rodzicami w zakresie wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, rozpoznawania zdolności i możliwości rozwojowych dziecka i – w miarę potrzeby – umożliwienia wczesnej interwencji specjalistów,
przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole,
umożliwienie poznania tradycji i kultury kraju/regionu poprzez organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz warsztatów tematycznych,
rozwijanie wyobraźni i zdolności twórczych poprzez nacisk na artystyczny rozwój dziecka,
4. Wynikające z dążenia do powyższych celów główne zadania Przedszkola to:
zapewnienie opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym
i bezpiecznym środowisku, ciepłej atmosferze i warunkach sprzyjających osiągnięciu dojrzałości szkolnej,
dbanie o indywidualny rozwój dziecka i odkrywanie jego zainteresowań,
zapewnienie dzieciom równych szans, umacnianie wiary we własne siły
i możliwość sukcesu,
stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
rozwijanie wrażliwości moralnej dzieci,
kształtowanie umiejętności obserwacji i rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do wyrażania własnych myśli, emocji i przeżyć,
rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego,
5. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy (oraz miesięcznych planach pracy dydaktyczno- wychowawczej).
6. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

Art. 7.

1. Przedszkole sprawuje bezpieczną opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem warunków lokalowych placówki.
2. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone są w budynku Przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym oraz poza terenem placówki, zawsze z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
3. Przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne bhp i ppoż.
4. Nauczyciele przedszkolni mają obowiązek zabawy z dziećmi w ogrodzie lub na spacerze, w miarę sprzyjających warunków pogodowych.
5. Wyjścia na spacer odbywają się przy udziale co najmniej 2 opiekunów.
6. Wycieczki i wizyty w instytucjach powinny zostać podane do wiadomości rodziców co najmniej na dzień przed planowanym wyjściem.
7. Dzieci biorą udział w wycieczce i wizytach za zgodą rodzica.
8. Za bezpieczeństwo dzieci w trakcie zajęć przedszkolnych odpowiadają nauczyciele.
9. Nauczyciele przedszkolni – w miarę możliwości – prowadzą swoją grupę przez cały okres pobytu dzieci w placówce.

Art. 8.

1. Przedszkole udziela wychowankom i ich rodzinom wsparcia poprzez:
diagnozowanie środowiska wychowanków,
rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka oraz pomoc w ich przezwyciężaniu,
wspieranie dziecka uzdolnionego,
prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,
wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne,
wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,


ROZDZIAŁ CZWARTY
ORGANY PRZEDSZKOLA

Art. 9.

1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
2. Organ prowadzący uprawniony jest w szczególności do:
przyjmowania i zwalniania pracowników Przedszkola,
ustalania zakresów obowiązków pracowników oraz przydzielania określonych stanowisk, w tym stanowiska dyrektora,
organizacji naboru dzieci na kolejny rok przedszkolny oraz podejmowania decyzji w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
ustalenia regulaminów obowiązujących w placówce,
zatwierdzania zmian Statutu Przedszkola,

Art. 10.


1. Organem zarządzającym Przedszkolem jest dyrektor.
2. Dyrektora Przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący.
3. Główne zadania dyrektora to:
kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
sprawowanie nadzoru nad nauczycielami Przedszkola, zgodnie z przepisami właściwymi dla przedszkoli niepublicznych,
umożliwienie nauczycielom podjęcia i przeprowadzenia awansu zawodowego, zgodnie z procedurą określoną odrębnymi przepisami,
przewodniczenie zebraniom pracowników przedszkola,
dysponowanie powierzonymi środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola,
współpraca z rodzicami, organem prowadzącym i instytucjami kontrolującymi placówkę,
kierowanie polityką kadrową Przedszkola, proponowanie zatrudnienia i zwolnienia pracowników,
zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy, zgodnie z przepisami bhp , ppoż i sanitarno-epidemiologicznymi,
przepływ informacji i koordynacja współdziałania organów Przedszkola,
prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
podpisywanie z rodzicami „Umowy o sprawowanie opieki w Przedszkolu Niepublicznym",
wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
organizowanie spotkań z rodzicami, w miarę potrzeb i możliwości.
4. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie
i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz za wydawanie przez placówkę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.


Art. 11.


1. Dyrektora w jego działaniach wspiera kierownik administracyjny Przedszkola.
2. W Przedszkolu utworzone może być stanowisko zastępcy kierownika administracyjnego. Powołania i odwołania zastępcy kierownika dokonuje dyrektor Przedszkola.
3. Zastępca kierownika administracyjnego wykonuje zadania zgodnie z zakresem obowiązków i ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy kierownikiem, w szczególności:
wspiera kierownika w realizacji jego zadań,
w razie nieobecności kierownika zastępuje go we wszystkich sprawach,
szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień zastępcy kierownika określa Dyrektor.

ROZDZIAŁ PIĄTY
ORGANIZACJA PLACÓWKI
Art. 12.


1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań
i uzdolnień, ew. stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
2. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku przedszkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez dyrektora Przedszkola w terminie do 20 sierpnia każdego roku.
3. W arkuszu organizacji placówki znajduje się w szczególności:
liczba dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
liczba pracowników ,
lista zajęć dodatkowych i czas ich trwania,
liczba nauczycieli-specjalistów,
czas realizacji podstawy programowej w danym roku przedszkolnym,
4. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji.
5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia wychowawcy ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
6. Liczba oddziałów – w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki – może ulec zmianie.
7. W przypadku niewielkiej ilości dzieci przebywających w danym dniu na terenie placówki dopuszcza się możliwość łączenia grup.
8. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
sale zajęć dla poszczególnych oddziałów ,
pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
zaplecze kuchenne,
szatnie i sanitariaty dla dzieci i personelu,
gabinet dyrektora lub kierownika administracyjnego,
ogród przedszkolny,
9. Przedszkole zapewnia wyposażenie sal przedszkolnych i ogrodu w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki.
10. Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.


Art. 13.


1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odprowadzane do Przedszkola osobiście przez rodziców lub inne osoby zgłoszone przez rodziców w określonym formularzu bądź posiadające ich pisemne upoważnienie.
2. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby odbierającej dziecko i numer dokumentu tożsamości, którym się legitymuje.
3. Dziecko może zostać odebrane z Przedszkola przez upoważnioną osobę za okazaniem dowodu tożsamości.
4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.


Art. 14.


1. Wiek dzieci uczęszczających do Przedszkola określa regulamin Przedszkola
2. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do Przedszkola dziecka niepełnosprawnego.
3. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
4. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określa dyrektor po uzgodnieniu
z organem prowadzącym.
5. Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest wypełnienie przez rodziców formularza zgłoszeniowego i zawarcie umowy z dyrektorem Przedszkola.
6. O przyjęciu do Przedszkola decyduje komisja wytypowana przez dyrektora
w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
7. Nabór dzieci do Przedszkola odbywa się przez cały rok na podstawie karty zgłoszenia.
8. Organ prowadzący może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola w następujących przypadkach:
niedotrzymania przez rodziców warunków Umowy, w szczególności tych związanych z płatnościami z tytułu pobytu dziecka w Przedszkolu,
nieobecności dziecka przez ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu dyrektorowi Przedszkola,
nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminu Przedszkola,
dziecko stwarza zagrożenie dla pozostałych wychowanków.

ROZDZIAŁ SZÓSTY
WYCHOWANKOWIE
Art. 15.


1. Dziecko przebywające w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności do:
profesjonalnej i życzliwej opieki dydaktyczno-wychowawczej,
ochrony i poszanowania godności osobistej,
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
partnerskiej rozmowy na każdy temat,
akceptacji jego osoby,
2. W Przedszkolu nie stosuje się zabiegów medycznych z wyłączeniem konieczności ratowania życia.
3. Wychowanków Przedszkola ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Roczną składkę z tytułu ubezpieczenia NNW opłacają rodzice.

ROZDZIAŁ SIÓDMY
RODZICE
Art. 16.


1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
przestrzeganie zapisów niniejszego Statutu,
zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, zgodnie z listą przygotowaną przez dyrektora Przedszkola, kierownika lub wychowawców,
przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola bądź upoważnienie do tego innej osoby z zachowaniem określonych przez placówkę procedur,
terminowe uiszczanie opłat z tytułu pobytu dziecka w Przedszkolu,
informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
przyprowadzanie do Przedszkola dziecka w dobrym stanie zdrowia a w razie występowania objawów chorobowych (kaszel, katar, wysypka itp.) będących skutkami alergii, dostarczenie dyrektorowi lub kierownikowi administracyjnemu placówki zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dziecko może chodzić do Przedszkola,
zgłaszanie spóźnień dziecka,
współpraca z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko,
2. Do podstawowych praw rodziców dziecka należy:
zapoznanie się z realizowanym programem nauczania,
zapoznanie się z dokumentami określającymi zasady pracy Przedszkola ,
uzyskiwanie na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka,
uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli,
wyrażanie i przekazywanie nauczycielom i dyrektorowi lub kierownikowi administracyjnemu wniosków i obserwacji pracy Przedszkola,
uczestnictwo w zebraniach z dyrektorem lub kierownikiem administracyjnym Przedszkola i wychowawcami,
3. Podstawowe formy współpracy Przedszkola z rodzicami to:
zebrania grupowe,
konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem lub kierownikiem administracyjnym oraz wychowawcami ,
zajęcia otwarte,
uroczystości przedszkolne i wycieczki,


ROZDZIAŁ ÓSMY
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
Art. 17.


1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli-wychowawców oraz nauczycieli wspomagających.
2. Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli-wychowawców oraz nauczycieli wspomagających określa dyrektor Przedszkola.
3. Nauczyciele wspomagający pełnią rolę pomocy wychowawcy.
4. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
5. Nauczyciel przedszkolny dokumentuje swoją pracę zgodnie z aktualnymi wymogami prawa.
6. Do zadań nauczycieli przedszkolnych należy w szczególności:
Przestrzeganie czasu pracy ustalonego w organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w przedszkolu.
Przestrzeganie przepisy i zasady BHP i ppoż.
Dbanie o dobro placówki, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
Przestrzeganie zasady współżycia społecznego.
Zapewnianie pełnego bezpieczeństwa dzieciom powierzonym jego opiece, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, powiadamianie rodziców o każdym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na zdrowie dziecka.
Usuwanie wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, w razie niemożności ich samodzielnego usunięcia niezwłoczne informowanie o tym dyrektora przedszkola.
Inicjowanie i wdrażanie działań prozdrowotnych i profilaktycznych.
Przestrzeganie organizacji pobytu dziecka w przedszkolu uwzględniając możliwości psychofizyczne wychowanków.
Dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci poprzez stosowanie różnorodnych technik relaksacyjnych uwzględniających potrzeby i możliwości dzieci.
Funkcjonalne urządzenie sali zajęć, dbanie o jej estetykę i porządek oraz gromadzenie i przechowywanie pomocy dydaktycznych.
Optymalne wykorzystanie czasu zajęć z dziećmi uwzględniając prawidłową realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Realizując funkcję opiekuńczą przedszkola:
tworzy ciepłą, przyjazną dziecku atmosferę,
prezentuje otwartą postawę wobec dziecka i jego problemów,
potrafi nawiązać z dzieckiem kontakt poprzez stworzenie klimatu pełnej jego akceptacji.
Realizując funkcję wychowawczą przedszkola:
wykazuje znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego,
respektuje jego prawa,
umiejętnie rozwiązuje konflikty dziecięce,
ma wypracowany system wychowawczy akceptowany przez dzieci i rodziców (np. system umów z dziećmi i rodzicami, system kar i nagród itp.).
Realizując funkcję dydaktyczną przedszkola :
- właściwie dobiera program wychowania przedszkolnego i sposób jego
realizacji,
- wprowadza innowacyjne działania w zakresie opieki, wychowania i
nauczania,
- prowadzi poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym
zajęcia z dziećmi,
w pracy z dziećmi uwzględnia indywidualizację oddziaływań zgodnie z prowadzoną diagnozą,
umiejętnie stymuluje rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami,
prowadzi pracę indywidualną z dziećmi zdolnymi oraz mającymi określone trudności,
podmiotowo traktuje wychowanków wykorzystując ich aktywność własną i zaciekawienie otaczającym światem, włącza dzieci do współorganizowania zajęć,
stosuje ciągłość oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych,
współdziała ze specjalistami współpracującymi z przedszkolem,
utrzymuje kontakt i współdziała z rodzicami w zakresie opieki i wychowania,
współpracuje ze środowiskiem bliższym i dalszym.
Prowadzi obowiązującą dokumentację, w skład której wchodzą:
plany pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej,
dziennik zajęć,
teczkę indywidualną każdego dziecka zawierającą dokumentację prowadzonych obserwacji pedagogicznych,
dokumentację pomocniczą (np. protokoły spotkań z rodzicami, dokumentację współpracy ze środowiskiem itp.).
Obowiązującą dokumentację prowadzi systematycznie, terminowo, zgodnie z planem pracy przedszkola oraz przepisami szczegółowymi.
Plany pracy uwzględniają pełną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wynikają z wybranego do realizacji programu wychowania przedszkolnego.
Plany pracy dostosowane są do możliwości psychofizycznych dzieci i zawierają odpowiedni dobór treści, form, metody oraz ewaluację ich osiągnięć.
Zaplanowane, w planie pracy działania, realizuje w sposób przemyślany, systematyczny i konsekwentny, dążąc do uzyskiwania przez dzieci „dojrzałości szkolnej"
Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe.
Angażuje się w prace na rzecz przedszkola oraz podejmuje działania w celu podnoszenia jakości jego pracy.
Wykonuje polecenia dyrektora mające służyć polepszeniu jakości pracy przedszkola.
7. Do zadań nauczycieli wspomagających należy w szczególności:
Przestrzega czasu pracy ustalonego w organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
Przestrzega regulaminów obowiązujących w przedszkolu.
Przestrzega przepisy i zasady BHP i ppoż.
Dba o dobro placówki, chroni jego mienie oraz zachowuje w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
Przestrzega zasady współżycia społecznego.
Zapewnia pełne bezpieczeństwo dzieciom powierzonym jego opiece, udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, powiadamia rodziców o każdym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na zdrowie dziecka.
Usuwa wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości mogące mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, w razie niemożności ich samodzielnego usunięcia niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola.
Inicjuje i wdraża działania pro zdrowotne i profilaktyczne.
Przestrzega organizacji pobytu dziecka w przedszkolu uwzględniając możliwości psychofizyczne wychowanków.
Dba o zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci poprzez stosowanie różnorodnych technik relaksacyjnych uwzględniających potrzeby i możliwości dzieci.
Funkcjonalnie urządza salę zajęć, dba o jej estetykę i porządek oraz gromadzi i przechowuje pomoce dydaktyczne.
Realizując funkcję opiekuńczą przedszkola:
tworzy ciepłą, przyjazną dziecku atmosferę,
prezentuje otwartą postawę wobec dziecka i jego problemów,
potrafi nawiązać z dzieckiem kontakt poprzez stworzenie klimatu pełnej jego akceptacji.
Realizując funkcję wychowawczą przedszkola:
wykazuje znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego,
respektuje jego prawa,
umiejętnie rozwiązuje konflikty dziecięce,
Zaplanowane przez nauczyciela prowadzącego, w planie pracy działania, realizuje w sposób przemyślany, systematyczny i konsekwentny, dążąc do uzyskiwania przez dzieci „dojrzałości szkolnej"
Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe.
Angażuje się w prace na rzecz przedszkola oraz podejmuje działania w celu podnoszenia jakości jego pracy.
Wykonuje polecenia dyrektora mające służyć polepszeniu jakości pracy przedszkola.
8. Nauczyciele otaczają indywidualną opieką swoich wychowanków i utrzymują kontakt z ich rodzicami w celu:
poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
włączenia ich w działalność placówki,
9. Nauczyciel ma prawo (w celu utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki) do odmowy przyjęcia wychowanka pod opiekę Przedszkola
w danym dniu w przypadku uzasadnionych wątpliwościach co do zdrowia dziecka.
10. W Przedszkolu zatrudniona jest woźna. Woźna w szczególności jest zobowiązana do:
przestrzegania ustalonego w przedszkolu czasu pracy
i wykorzystywania go w sposób najbardziej efektywny;
sumiennego, starannego i terminowego wykonywania powierzonej pracy w czasie i miejscu określonym przez dyrektora, specjalistę lub nauczyciela jako swoich bezpośrednich przełożonych;
stosowania się do poleceń dyrektora;
zgłaszania i eliminowania zagrożeń w budynku i na terenie przedszkola mogących spowodować wypadek;
przestrzegania regulaminu pracy;
przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
a także przepisów przeciwpożarowych;
przestrzegania tajemnicy służbowej;
przestrzegania zasad współżycia społecznego;
przestrzegania ustalonego w przedszkolu porządku;
uczestnictwa w szkoleniach i instruktażach dotyczących bhp i p.poż.;
współpracy z dyrektorem i specjalistą oraz innymi pracownikami;
dbania o dobro przedszkola, ochrony mienia i używania go zgodnie
z przeznaczeniem oraz ponoszenia odpowiedzialności za niezgodne
z ustalonym porządkiem wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków, a także informowania dyrektora lub specjalistę
o napotykanych trudnościach w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
Woźną winna cechować sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, troska o ład i porządek oraz dbałość o należyty stan mienia przedszkolnego, poszanowanie przełożonych, uprzejmość i życzliwość w stosunku do pracowników przedszkola, dzieci i ich rodziców oraz właściwa kultura życia codziennego.
Woźna ustala z nauczycielką czas wykonywania czynności porządkowych, aby nie było zakłóceń w prowadzeniu zajęć;
Do podstawowych obowiązków woźnej należy staranne wykonywanie pracy, zgodne z obowiązującym regulaminem, a w szczególności:
utrzymanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami higieny przedszkolnej, a przede wszystkim:
wietrzenie sali i innych pomieszczeń, czyszczenie
i froterowanie podłogi, opróżnianie koszy na śmieci;
wycieranie kurzu wilgotną szmatką;
pielęgnowanie roślin doniczkowych (podlewanie, mycie
i przesadzanie);
utrzymywanie w bieżącej czystości:
urządzeń sanitarno-higienicznych,
podłóg i posadzek, wykładzin, chodników i dywanów (przynajmniej jeden raz w roku trzepać dywany i chodniki),
lamperii i glazury,
drzwi i okien,
pościeli i ręczników dla dzieci,
sprzętów, mebli i zabawek,
firan i zasłon (zdejmowanie i zawieszanie firan i zasłon);
wykonywanie w okresie wakacji, oprócz czynności codziennych, całkowitego porządkowania pomieszczeń i sprzętu;
znajomość instrukcji obsługi maszyn na stanowisku pracy;
po skończonej pracy zamykanie okien i drzwi, sprawdzanie kurków wodociągowych (gazowych), wyłączanie urządzeń elektrycznych
z sieci, gaszenie świateł z wyjątkiem oświetlenia nocnego;
współdziałanie w organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej
w grupie w zakresie:
organizowania żywienia poprzez ustawianie talerzy, łyżek itd;
roznoszenia posiłków, sprzątania i zmywania po posiłkach;
współpraca z pracownikami kuchni w celu zapewnienia dzieciom specjalnej troski zaleconych potraw (np. dzieciom z dietą bezglutenową);
usuwanie w czasie przeprowadzania remontów sal i innych pomieszczeń, sprzętu, mebli oraz należyte ich zabezpieczanie;
przestrzeganie ustalonych przez dyrektora przedszkola ilości
i terminów zużycia otrzymanych narzędzi pracy oraz materiałów służących do utrzymywania czystości.
noszenie odpowiedniej odzieży roboczej (fartuchy, czepki, buty):
biały fartuch i czepek podczas posiłków i zmywania;
kolorowy fartuch w czasie wykonywania innych czynności.
zgłaszanie dyrektorowi lub specjaliście do odpisu zniszczonego sprzętu, urządzeń i potłuczonych naczyń;
wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających
z organizacji pracy i potrzeb przedszkola.
11. Za utrzymanie w stanie umożliwiającym bezpieczne i higieniczne korzystanie z budynku oraz ogrodu Przedszkola (w tym odśnieżanie terenu wokół budynku) odpowiedzialny jest wyznaczony przez dyrektora pracownik.

ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 18.


1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.
2. Zmiany w niniejszym Statucie wprowadza organ prowadzący.
3. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się jego udostępnienie u dyrektora lub kierownika Przedszkola.
4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Traci moc Statut Niepublicznego Przedszkola „Orzełki" Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej zatwierdzony w dniu 22 sierpnia 2013 r.
7. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia, tj. w dniu 15 grudnia 2013 r.